kisspng-bible-free-content-clip-art-get-
kisspng-columbidae-holy-spirit-doves-as-
kisspng-flag-of-the-philippines-filipino

Malayang Biblia

TRUE and up to date

God's Message is unchanging in spite of an ever-evolving language

CONVERSATIONAL

Tagalog is taught in every school in the PH. We need to make sure our translation is from a Tagalog Standard point of view

Accessible

God's Words ought to be accessible everywhere in hard copy and soft copy format.

free

God's Word is freely given to us because of His love.

digital

The Tagalog Bible should be used alongside with current software platforms

  • White Google Play Icon
  • Facebook - White Circle

Ang Pag-Ibig ng Diyos sa Tao

"Sa sobrang minahal ng Diyos ang buong mundo, kaya't ibinigay Niya ang kaisa-isa Niyang Anak upang ang sinumang magtiwala at sumunod sa Kanya ay di na masawi, kundi magkaroon ng pinagpalang buhay na walang katapusan..."

- Juan 3:16 AMB